Regulamin

REGULAMIN

1. Postanowienia wstępne

1. Laboratorium WineTechLab dostępne pod adresem www.lab.winetech.pl prowadzone jest przez ZHUMA IT GROUP Stanisław Czajkowski, ul. Dworska 52,  38-430 Miejsce Piastowe, NIP: 6841394934.

2. Laboratorium świadczy usługi w zakresie analiz fizykochemicznych moszczu, wina fermentującego, wina gotowego oraz alkoholi wysokoprocentowych.

3. Laboratorium wraz ze swym personelem nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom mogącym wpłynąć na wyniki badań.

2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług przez WineTechLab.

2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie www.lab.winetech.pl.

3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zaś Użytkownicy, którzy podali przy składaniu Zamówienia adres email zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach poprzez przesłanie informacji na podany adres poczty elektronicznej.

4. Regulamin został stworzony na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ww. ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

3. Zawieranie umów, realizacja zlecenia

1. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu zlecenia na świadczenie usług laboratoryjnych przez WineTechLab.

2. Przyjęcie zlecenia nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się laboratorium do osiągnięcia określonego rezultatu.

3. Po wykonaniu badania Zleceniodawca otrzymuje raport z wykonania badania z wynikami.

4. Laboratorium nie jest zobowiązane do udzielania opinii oraz interpretacji wyników. Ewentualne porady, opinie rozumiane są jako niewiążące sugestie.

4. Płatności za zlecenie

1. Ceny za realizację umowy podane są na stronie. Standardowa cena za wykonanie jednego badania wynosi 25zł. W przypadku zakupu badań w pakiecie, cena jednostkowa jest niższa i uzależniona jest od ilości badań. Kwoty są podane w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2. Płatność za wykonanie zlecenia odbywa się na zasadzie przedpłaty na konto: ZHUMA IT GROUP Stanisław Czajkowski ul. Dworska 52, 38-430 Miejsce Piastowe, NIP: 684-139-49-34, numer konta: 95 8642 1083 2002 8318 9023 00001

3. Faktura za wykonane badania jest wysyłana Zleceniodawcy po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Terminy realizacji

1. Terminy realizacji zleceń uzależnione są od ilości próbek oraz aktualnego obciążenia laboratorium.

2. W szczególnych przypadkach mogą zostać ustalone indywidualnie, po wcześniejszych uzgodnieniach obu stron

6. Próbki do badań

1. Próbki niezbędne do realizacji badań dostarczane są przez Zleceniodawcę do laboratorium. Wszelkie koszty związane z dostarczaniem próbek ponosi Zleceniodawca.

2. Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia próbek powstałe podczas transportu.

3. Zleceniodawca może dostarczyć próbki kurierem do siedziby firmy na adres WineTech ul. Dworska 52, 38 – 430 Miejsce Piastowe lub osobiście.

4. Minimalna ilość jednej próbki do badania to 100ml. Zalecane jest wypełnienie butelki „pod korek”.

5. W przypadku przesyłania wina w trakcie fermentacji prosimy o przesyłanie próbek wyłącznie w plastikowych butelkach.

6. Próbkę (butelkę) należy oznakować jednoznacznie podając dane zleceniodawcy: nazwę winnicy lub imię i nazwisko, nazwę próbki, datę pobrania, adres e-mail i telefon kontaktowy. Dane te muszą zgadzać się z danymi wpisanymi do formularza zamówienia.

7. Wyniki badań

1. Wyniki badań mają charakter predykcyjny i z uwagi na metodę badań (spektroskopia w podczerwieni) mogą nieznacznie różnić się od badań referencyjnych.

2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za interpretację i zastosowanie wyników badań przez Zleceniodawcę.

8. Zakres badań

Laboratorium wykonuje badania moszczu, wina w trakcie fermentacji, wina gotowego oraz alkoholi wysokoprocentowych w następujących zakresach:

Parametry badania moszczu:

 • Brix
 • Gęstość [g/cm3]
 • Fruktoza [g/l]
 • Glukoza [g/l]
 • Kwas jabłkowy [g/l]
 • pH
 • Prawdopodobny alkohol [% obj.]
 • Kwasowość ogólna [g/l]
 • Cukier całkowity [g/l]

Parametry badania wina w trakcie fermentacji:

 • Alkohol [% obj.]
 • Fruktoza [g/l]
 • Glukoza [g/l]
 • Kwas jabłkowy [g/l]
 • Kwasowość ogólna [g/l]
 • Cukier całkowity [g/l]

Parametry badania wina gotowego:

 • Alkohol [% obj.]
 • Gęstość [g/cm3]
 • Fruktoza [g/l]
 • Glukoza [g/l]
 • Glicerol [g/l]
 • pH
 • Sacharoza [g/l]
 • Kwasowość ogólna [g/l]
 • Cukier całkowity [g/l]
 • Kwas octowy/kw.lotna [g/l]
 • Kwas cytrynowy [g/l]
 • Kwas mlekowy [g/l]
 • Kwas jabłkowy [g/l]
 • Kwas winowy [g/l]

Parametry badania alkoholi wysokoprocentowych:

 • Alkohol [% obj.]
 • Kwas cytrynowy [g/l]
 • Gęstość [g/cm3]
 • Fruktoza [g/l]
 • Glukoza [g/l]
 • pH
 • Sacharoza [g/l]
 • Cukier całkowity [g/l]
 • Kwasowość ogólna [g/l]

9. Poufność i prawa autorskie

1. Laboratorium udostępnia wyniki i raporty z analiz tylko i wyłącznie do wiadomości i na użytek Zleceniodawcy.

2. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa drugiej Strony.

3. Przekazywanie, udostępnianie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie przez Strony informacji niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody drugiej strony.

10. Postanowienia organizacyjne

1. Zlecenie usługi oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Laboratorium.

ul. Dworska 52
38-430 Miejsce Piastowe

Email: biuro@winetech.pl
Telefon: +48 797 138 630